Markim-Orkesta

Markim-Orkestabygden präglas av ett öppet odlingslandskap, mycket rikt på fornlämningar. I Granby i Orkesta socken finns resterna efter Finnsvids storgård med Upplands största runristning på häll, Granbyhällen.

 

Markim-Orkestabygden har gott om kulturlämningar från forntid och medeltid. Bland dem märks stora gravfält från både äldre och yngre järnålder, husterrasser, runristningar, forntida vägsträckningar och välbevarade medeltida kyrkor.

Vid Granby i Orkesta finns Upplands längsta runristning på häll - Granbyhällen. Den är från slutet av 1000-talet och signerad av Visäte, en mästare som huggit många runstenar i Stockholmstrakten.

Texten på runhällen lyder: "Häming och Själve och Johan de lät hugga efter sin fader Finnvid, och Vargas och Ragnfrid, och (efter) sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och (Sigv)at. Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor."

Inskriften berättar att det är tre söner som låtit göra ristningen efter sin far, mor och ett antal släktingar. Texten betonar markägandet och genom att den är huggen i något som inte går att flytta understryker den nästan övertydligt sambandet mellan de namngivna personerna och gården.

Intill runristningen ligger en uppbyggd platå där det har stått ett 33 meter långt och 7 meter brett hus. Taket har burits upp av två rader kraftiga stolpar. En stensatt ramp leder upp mot huset. Nedanför platån finns det också spår av flera mindre byggnader.

En mindre del av huset undersöktes i slutet av 1980-talet av arkeologer. De hittade då bland annat några mynt från 1000-talet. Allt tyder således på att huset och ristningen är från samma tid.

Det stora huset på krönet byggdes för att ge ett pampigt intryck. Här samlades kanske bygdens bönder för att fatta viktiga beslut och fira årets högtider. Platåhuset, den storslagna ristningen på tunet och de många gårdshusen visar att det bodde människor här med en ledande ställning i bygden under vikingatiden.

Den arkeologiska undersökningen visade att huset hade byggts över en äldre kvinnograv. Intill Granby ligger ett oundersökt gravfält från yngre järnålder med ett 80-tal gravar.

Lindholmens gård

Godset Lindholmen bildades under medeltiden genom att de två byarna Väsby och Ösby slogs samman. Den nuvarande huvudbyggnaden har haft åtminstone två föregångare. Resterna efter den äldsta - ett medeltida stenhus - har ett strategiskt väl valt läge på krönet av en kulle som tidigare var helt omfluten av vatten. Den kallas Vasakullen. Endast grundmurarna återstår av huset, som är 35 meter långt och 28 meter brett och i gråsten.

Gustav Vasas morfar, Magnus Karlsson, ägde egendomen under senare delen av 1400-talet och man tror att Gustav Vasa kan ha fötts här.

Interiör från Lindholmens gård ca 1900. I salen sitter gårdens ägare Maria och William Montgomery. Fotograf L. Larsson. Foto från Vallentuna bildarkiv.

Vikingar i England

En runsten som står vid Orkesta kyrka omtalar kända historiska händelser, nämligen de så kallade danagälderna som nordiska vikingar utkrävde i England mellan 991 och 1018.

Vid sockengränsen vid Vaxtuna finns en kungshög, kallad "Kööhögen" eller "Tjärkullen". Den är 35 meter i diameter och sex meter hög. Högen grävdes ut på 1700-talet. Ett fåtal fynd gjordes som kan dateras till yngre järnålder. Genom att ta hänsyn till sammanhangen antar arkeologerna att högen är från 500-talet.

Nära högen finns en övergiven väg som är 900 meter lång, varav 400 meter är hålväg. Vägen har troligen ingått i en forntida sträckning som med hjälp av runristningar kan spåras från Granby norrut.

Romanska kyrkor

De romanska sockenkyrkorna i Markim och Orkesta är från 1200- respektive 1100-talen.

Markims kyrka är ett i hög grad oförändrat exempel på en romansk landskyrka från början av 1200-talet. Den har bevarade kalkmålningar från 1400-talet.

Orkesta kyrka byggdes i slutet av 1100-talet. På 1400-talet tillbyggdes sakristian och vapenhuset samtidigt som kyrkan fick tegelvalv. Från den tiden är också kalkmålningarna. Av de medeltida inventarierna återstår ett triumfkrucifix från omkring 1300.