Frösunda socken

Frösunda socken är en varierad bygd väster om den dalgång som under förhistorisk tid utgjorde Långhundraleden. Socknen är förhållandevis långsträckt och har många typiska och i viss mån bevarade torp i söder till stora och fortfarande aktiva jordbruksbyar i norr och öster. Bebyggelsen har i stora delar lång kontinuitet på platsen med många gravfält som ligger nära eller i direkt anslutning till många av socknens byar och gårdar.

Frösunda kyrka är en gråstenskyrka från 1400-talet. Det medeltida altarskåpet från 1400-talets första hälft har målade helgonbilder med åtta kvinnliga helgon, däribland S:ta Maria och S:ta Birgitta.

Frösundagården, socknens före detta skola, fungerar nu som församlingshem och pilgrimsgård. Härifrån utgår de tre pilgrimslederna Livstens-leden, Inga-leden och Ulfs-leden.

 

Frösunda järnvägsstation med tåg draget av ånglok. I tåget finns både personvagnar och godsvagnar. T h O E Mattssons handelsaffär med hästskjutsar utanför. Bakom affärshuset ligger Frösunda mejeri. Det stora vita huset som ligger emellan stationshuset och handeln är Bergs gård. Huset bakom stationshuset är Stora Wreda gård. Bild från Vallentuna bildarkiv.