Angarns socken

Angarnkilen, som är en av Stockholmsregionens tio gröna kilar, utmärker som sig ovanligt rik på kulturhistoriska miljöer. Här finns stora strövvänliga skogsområden och öppna kulturhistoriska jordbrukslandskap. Området är rikt på fornlämningar.  Angarnsjöängen är länets främsta fågellokal.

 

 

Stora öppna kulturlandskap finns främst runt de gamla gårdarna som Stora Säby, Prästgården, Lingsberg med flera. Här finns ett stort antal runristningar, den forntida vattenvägen Långhundraleden och ett kulturlandskap med delvis ålderdomlig struktur. 

Roslagsleden kan vandras från Stockholm till Norrtälje. Här finns också flera sportanläggningar, stora golfbanor och ridanläggningar.

Angarnsjöängen är länets förnämsta fågellokal och av riksintresse för natur- och kulturmiljö. Angarnsjöängen är både naturreservat och Natura 2000-objekt. Vid Angarnsjöängen finns vackra kulturmiljöer med många fornlämningar från brons- och järnåldern.

Den så kallade Örstaristningen är från bronsåldern, ca 1000 f. Kr. och föreställer två skepp, samt två hästar som drar en vagn med fyra hjul.

Barn från Hjälmsta skola på skolresa till Angarnssjöängen och Örstaristningen 1938. Bild från Vallentuna bildarkiv. 

I kilen finns också andra värdefulla sjöar och våtmarker som exempelvis Ullnasjön, Fågelsångsmossen, Träskmossen och Gävsjön.

Från Östersjön till Uppsala gick Långhundraleden, vikingarnas gamla farvatten. Förr i tiden färdades man till stor del på sjöar och vattenleder - på sommaren med båt och på vintern på isen. Samhället Karby-Brottby har vuxit fram på båda sidor om den gamla vattenleden. I Brottby finns ett Natura 2000-objekt, Brottby allé. Lite längre upp västerut längs med Långhundraleden ligger Vada och Vada sjökullar. Sjökullarna, som påminner om högarna vid Gamla Uppsala, klassas även det som ett Natura 2000-objekt.

Hela Angarnskilen präglas av miljöer med höga natur- och kulturvärden. Stora delar av kilens västra sida är av riksintresse för natur- och kulturmiljö och stora delar av den östra delen av kilen är av riksintresse för friluftslivet. I kilen finns flera Natura 2000-objekt.