Bibliotek och demokrati

Demokrati och folkbibliotek
(ur Biblioteksplan 2017–2019)

Bibliotekens roll är att ge alla medborgare möjligheter att bidra till ett demokratiskt samhälle. Det demokratiska samhället behöver reflekterande, medvetna och kunniga medborgare, men även medborgare med nyfikenhet och kreativitet. Biblioteken erbjuder stöd i det livslånga lärandet, fungerar som en öppen mötesplats för alla och ger upplevelser och insikter. Det är en av få öppna kostnadsfria platser i samhället där man är välkommen, utan krav på ärende, och där man möts över generations-, utbildnings-, etniska, ekonomiska eller andra gränser. Ett samhällets vardagsrum, för alla.

Ett bibliotek är en plats för lärande och förkovran, lugn och ro, men också en plats för överraskningar, kreativitet och oväntade möten - mellan människor och människor, mellan människor och litteratur och mellan fantasi och verklighet. Idag är biblioteket inte bara ett rum, utan också en digital tjänst varifrån man kan ladda ner tidskrifter, litteratur, få tillgång till databaser mm, och även virtuellt ställa frågor, reservera böcker och låna om. Den ökade digitaliseringen av många samhällstjänster har fått biblioteket och ny roll som vägledare och stöd i detta. Biblioteket är en medspelare i livets olika skiften.

Av ord skapas tankar, och av tankar skapas kunskap. Att tidigt möta skrivna texter, lyssna till högläsning, lära sig stava och skapa sammanhang av bokstäver, ger upplevelser och känslor som ger djup i tillvaron. Skolbarn som läser ofta är inte bara bättre på att skriva och läsa, utan ofta också i alla andra ämnen, inklusive gymnastik. Läsning ger stöd i lärandet. Men läsning är inte bara nyttigt, det är förstås också en avkopplande aktivitet, något man gör för sitt nöjes skalle. Också för den som själv inte har möjlighet att resa eller röra sig fritt i samhället kan boken vara ett sätt att vara delaktig, eller bara ge en stunds förströelse. Den som läser har alltid något att berätta, och möter nya världar och andra tänkesätt.

Biblioteket är en viktig del av det demokratiska samhället.

Bibliotekslagen (SFS 2013: 801) gäller för hela det allmänna biblioteksväsendet, det vill säga all offentligt finansierad biblioteksverksamhet. I Vallentuna kommun innebär det folkbibliotek och skolbibliotek.

Varje kommun ska ha folkbibliotek. De ska vara tillgängliga för alla och anpassning till användarnas behov samt präglas av allsidighet och kvalitet. De ska speciellt främja läsning och tillgång till litteratur samt verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet. Folkbiblioteken ska ägna särskilda uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning (6-8 §).

Marie Gustavsson
Bibliotekschef