Tärnanområdet - urskogsmiljö i väglöst land

Vallentuna

Sjön Tärnan med omgivande barrskogar ingår i ett av de största obebyggda områdena i Stockholms län.Den kuperade terrängen växlar mellan höglänt hällmarkstallskog och sänkor med små mossar, eller djupa, långsmala sjöar. Närmare vildmark än så här är svårt att komma i Stockholmstrakten.

Öster om sjön Tärnan ligger naturreservatet Exerman-Hersby, det största skogsområdet i Tärnanområdet, som är relativt opåverkat av skogsbruk. Här finns en stor rikedom på död ved, vilket är en livsförutsättning för många arter av insekter, vedsvampar, mossor och lavar. Väster om sjön ligger naturreservatet Bromseby som är mindre en Exerman-Hersby, men mer tillgängligt för vandraren.

Roslagsleden passerar förbi genom de vackra hagmarkerna vid Tärnholm, som ligger alldeles i reservatets utkant. Bromseby är ett relativt opåverkat skogsområde med höglänta hällmarker och en tallmosse. På hällmarkerna växedr många urskogstallar med mycket vackra former. Många tallar är över 300 år gamla.

Området kring Tärnan lämpar sig bäst för den som vill uppleva naturen på egen hand, som söker avskildhet och vildmarkskänsla. Eftersom antalet vandringsleder och stigar är begränsat, bör den som fritt vill ta sig fram i markerna gärna förbereda sig med hjälpmedel som karta, kompass eller GPS.

Tips! Nattskärran är en fågel som har en mycket säregen "sång" som man kan höra under försommarnätter, helst i början av juni. Åk vägen mellan Össeby-Garn och Åkersberga och ca två km efter Össeby-Garns kyrka, sväng vänster där det står skyltat Naturreservat. När man kommer in i skogen mellan Sjöhamra och Pukeby ska man stanna och lyssna extra uppmärksamt där det finns hällmarker med tallskog. Hör du något som surrar ihållande (som en spinnrock) är det nattskärran som spelar!

Res med kollektivtrafiken