Kårsta kyrka

Brottby, Vallentuna
Kårsta socken ligger vid en förgrening från Långhundraleden i nuvarande Vallentuna. Här är rikt på fornlämningar mer än 800 är kända och då främst från järnåldern, men även från bronsåldern. Kårsta resliga gråstenskyrka har enda sedan medeltiden utgjort det dominerande inslaget i den välbevarade kulturmiljö som kyrkbyn Kårstaby utgör.
 
Kyrkans äldsta del är sakristian, uppförd under 1200-talet. Den övriga delen av kyrkan bestod av trä, men ersattes av sten under 1400-talets andra hälft. Samtidigt fick kyrkan sina ännu bevarade omfångsrika valv. I de östra och mellersta delarna finns två stjärnvalv och i väster ett åttadelat kryssvalv. Framför den gamla ingången i söder byggdes vapenhuset under början av 1500-talet. Kyrkans fönster var små och högt placerade. På 1700-talet och1800-talet förstorades de och nya togs upp. Kårsta kyrka är till planen en salkyrka med ett stort brett kyrkorum. Det snidade altarskåpet är från tiden kring 1500. Mittpartiet föreställer korsfästelsen och flankeras av S:t Erik och S:t Olof. I flygeldörrarna står vardera tre helgonskulpturer. Predikstolen dateras till 1656. Den strama renässansstilen kan dock tyda på ett äldre skede. Korgen pryds bland annat av pilastrar och ljudtaket har brutna frontoner.
 
Kårsta kyrkan har ca 200 sittplatser och ligger drygt 2,5 kilometer från de centrala bostadsområdena, med skola och Roslagsbanans station i Kårsta och cirka 13 kilometer norr om Brottby.
 
Klockstapeln står på höjden väster om kyrkan. Den fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1862. Den äldsta klockan, storklockan, göts 1511. Den lilla klockan är från 1764.
 
Församlingsgården består av två byggnader. Båda har tidigare inhyst folkskola i kyrkans regi. Den äldre byggdes 1848 och den yngre 1915. Skola bedrevs här fram till 1982

Hitta hit