Angarns kyrka

Brottby, Vallentuna
Angarns kyrka ligger i en trakt som har varit bebodd i flera tusen år. Det visar fornlämningar från olika tidsåldrar. Bland annat finns här en hällristning från yngre bronsåldern och ett ovanligt stort antal runstenar från 1000-talet. Fyra av socknens elva runstenar finns utanför kyrkan. Långhundraleden gick också fram till Angarn.

Kyrkan är från slutet av 1200-talet och är en av de första salkyrkorna i Uppland. Sakristian uppfördes vid 1200-talets slut och på 1400-talet byggdes vapenhuset till. Det ursprungliga trätunnsvalvet med klöverbladsform brann vid en okänd tidpunkt och 1729 skadades kyrkan svårt av en storm. 1795 genomgicks kyrkan av en omfattande renovering. Då fick långhuset sitt valmade segmentvalv av putsat trä, fönstren vidgades och ett nytt togs upp på norrsidan. Altaret är från 1788 och ovanför det, i korfönstret, står ett förgyllt kors med törnekrona omgivet av ett illusionsmålat draperi i blått, båda från 1846. Predikstolen i gustaviansk stil, är tillverkad av hovbildhuggaren Per Ljung 1795. På långhusets södra vägg hänger ett triumfkrucifix från kyrkans byggnadstid. Stilen är i grunden romansk, men krucifixet har senare ändrats i gotisk anda – den segrande konungen har blivit den lidande människosonen med hjälp av blodspår och genom att huvudet lutats neråt.

Angarns kyrka, som ligger cirka fem kilometer från de båda tätorterna Brottby respektive Vallentuna, har ca 100 sittplatser.