Össeby hembygdsförening

Brottby, Vallentuna

Össeby hembygdsförening är verksam i fyra socknar: Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn.

Kulturlandskapets bevarande

En viktig uppgift är att följa upp och bevaka kulturmiljöintressena i samband med byggplaner. I sådana frågor brukar föreningen göra framställningar till kommunen eller andra berörda instanser. 

Som exempel kan nämnas planerna på en stenkross med bergtäkt och deponi för byggavfall i Brottby, som var aktuellt 1997-1998. Det blev stor oro bland ortsbefolkningen som menade, att det skulle innebära ett alltför stort ingrepp i naturen med buller och mycket negativ inverkan på kulturmiljön. Tillsammans med andra organisationer och enskilda medverkade föreningen till bildandet av Arbetsgruppen Stoppa Brottby-krossen. Uppslutningen blev stor, och många sakkunniga engagerades. Rapporter och skriverier förekom i massmedierna, bland annat TV. I de omfattande protester, som sammanställdes och överlämnades till länsstyrelsen, blev det en stark och vederhäftig substans. Betydelsefullt var även, att hembygdsförbundet slöt upp och gav opinionen ett bra stöd. Resultatet blev att de lokala intressena vann en välförtjänt seger. 

Till bevakandet hör även att se till runstenar och andra utskyltade fornlämningar. Till att sköta detta finns utsedda faddrar med uppgift att tvätta runstenar, röja eller städa om så behövs, och rapportera till kulturförvaltningen på kommunen. 

Ett trevligt och bra sätt att få veta mer om kulturmiljön har de exkursioner, som anordnats i skog och mark med kunniga guider, ansetts vara.

Samverkande organisationer

Kontakterna med likartade organisationer inom kommunen är väl etablerade. Samarbetsgruppen för hembygdsföreningarna i Vallentuna kommun tillkom 1976 för planering av gemensamma arrangemang och utbyte av erfarenheter. Bland annat anordnas sedan länge uppskattade bussutflykter för nyinflyttade, då både det gamla och det moderna i kommunen uppmärksammas.

Ett annat exempel på projekt att samlas kring var de sockenrundor som ordnades i samband med firandet av 800 år Vallentuna 1998, då även Studieförbundet Vuxenskolan spelade en viktig roll. Intresset bland allmänheten för att på ett välordnat sätt få se sevärdheter runt om i kommunen visade sig vara så stort, att också den typen av arrangemang återkom i flera år. 

Med Össeby hembygdsförening som en av huvudmännen bildades Arbetsgruppen Långhundraleden 1979. En idé fanns om att utforska det system av sjöar och vattendrag, som förband Trälhavet med de inre delarna i Uppland. Den gamla kungsådran med sin sträckning utmed det långa hundaret, sedermera Långhundra härad, hade varit en av de viktigaste kommunikationslederna i landets tidiga historia. Med ett växande intresse för att dokumentera detta dröjde det inte, förrän samtliga hembygdsföreningar kring leden var anslutna till arbetsgruppen. Verksamheten utvecklade sig till ett givande utbyte mellan såväl amatörer som professionella forskare. Efter drygt 10 år kunde ett stort antal populärvetenskapliga uppsatser och artiklar sammanställas och utges i bokform. Alltjämt fortsätter arbetsgruppen med glödande entusiasm. 

Angarnssjöängens Naturcentrum blev föreningen involverad 1984. Då Angarnssjöängen, ett av länets främsta fågelområden, blev naturreservat, ordnades där en utställningslokal, som senare blev ombyggd och utökad, avsedd att ge information om kulturlandskapet med dess flora och fauna. 

En viktig partner är också Klockarborgs Vänner, som grundades med hembygdsföreningens medverkan 1996. Denna vänförening har till uppgift att äga och bevara Klockarborg till kommande generationer. Där finns familjen Söderbergs stugor, intakt bevarade både exteriört och interiört från 1800-talet, med ett idylliskt läge invid Garnsviken. Bland annat har förekommit samarrangemang med visningar. 

Betydande har också varit det utbyte och stöd i olika former som kunnat påräknas från Vallentuna kommun, inte minst dess kulturnämnd, och Össeby pastorat.  

Mångsidighet och bredd

Då föreningen har ett så omfattande område som fyra socknar att verka inom, har det varit en ambition att så långt möjligt tillgodose önskemål och intressen inom alla geografiska delar. Föredrag, musikprogram och andra arrangemang har därför många gånger alternerat mellan socknarna och olika platser, men oavsett sockengränserna har det varit en god sammanhållning. I historisk tid har mycket också varit gemensamt. Att ha en geografisk representation bland förtroendeuppdragen i föreningen har ansetts vara en bra målsättning, även om den inte alltid kunnat uppfyllas.

Inspiration och glädje har dessutom tillförts genom de många uppskattade utflykter som föreningen anordnat genom åren, antingen det skett med båt i skärgården eller med buss på studiebesök hos andra hembygdsföreningar som visat sina specialiteter. En av höjdpunkterna anser många vara den årligen återkommande konserten i Kårsta-Ekskogens bygdegård. 

Variationen av aktiviteter och satsningar har varit både kunskapsberikande och underhållande. De många engagemangen har gett styrka och gemenskap i föreningen. Att värna om bygdens kulturarv har varit en stimulerande uppgift. Förhoppningsvis har det också gett allmänheten ökad medvetenhet om de värden hembygden utgör.  

Text: Börje Sjöman

Kontaktinformation

Kvarnstugan, Gamla Norrtäljevägen 791
Brottby
Kontaktperson: Börje Sjöman
Telefon: 08-51241142
Telefon: 070-6105171
Bokning: 070-6952890

Arrangör: Össeby hembygdsförening

E-post: borje.sjoman@telia.com
Hemsida: www.ossebyhbf.se

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Gamla Norrtäljevägen 791

Faciliteter

  • Ängsmark

Hitta hit