Granbyhällen

Vallentuna

Spår efter en storgård

I Granby i Orkesta socken finns resterna en storgård. Stora terrasseringar visar var långhusen stod och gravfälten var de begravde gårdens döda. Lämningarna finns över ett 180x70 meter stort område som tillsammans bildar mycket intressanta spår från yngre järnålder och tidig medeltid.

Fornlämningsområdet innehåller välbevarade husgrundsterrasser, hägnadssystem för djur, flera gravfält och Sveriges längsta runristning i häll, Granbyhällen. Den är från slutet av 1000-talet och signerad av Visäte, en mästare som huggit många runstenar i Stockholmstrakten.

Texten på runhällen lyder: "Häming och Själve och Johan de lät hugga efter sin fader Finnvid, och Vargas och Ragnfrid, och (efter) sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och (Sigv)at. Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor."

Inskriften berättar att det är tre söner som låtit göra ristningen efter sin far, mor och ett antal släktingar. Texten betonar markägandet och genom att den är huggen i något som inte går att flytta understryker den nästan övertydligt sambandet mellan de namngivna personerna och gården.

Intill runristningen ligger en uppbyggd platå där det har stått ett 33 meter långt och 7 meter brett hus. Taket har burits upp av två rader kraftiga stolpar. En stensatt ramp leder upp mot huset. Nedanför platån finns det också spår av flera mindre byggnader.

En mindre del av huset undersöktes i slutet av 1980-talet av arkeologer. De hittade då bland annat några mynt från 1000-talet. Allt tyder således på att huset och ristningen är från samma tid.

Det stora huset på krönet byggdes för att ge ett pampigt intryck. Här samlades kanske bygdens bönder för att fatta viktiga beslut och fira årets högtider. Platåhuset, den storslagna ristningen på tunet och de många gårdshusen visar att det bodde människor här med en ledande ställning i bygden under vikingatiden.

Den arkeologiska undersökningen visade att huset hade byggts över en äldre kvinnograv. Intill Granby ligger ett oundersökt gravfält från yngre järnålder med ett 80-tal gravar.

Fornlämningsområdet vid Granby grävdes ut av amatörarkeologer 1989 under ledning av Riksantikvarieämbetet och arkeologiska utgrävningslägret, NAU. Under utgrävningen hittades bland annat lås av järn, knivar av järn, sländtrissor av lera, hängen till halsband, mynt av silver och pärlor av glas, allt daterat ca 500 e.kr. till 1100 e.kr. Fynden finns nu på Historiska museet.

 

Hitta hit